✅ بررسي مهاركننده هاي آروماتاز در درد ناشي از اندومتريوز:
دومطالعه سيستماتيك مروري دراين زمينه انجام شده اند اما محققان معتقدند بايد مطالعات بيشتري روي مهاركننده هاي آروماتاز صورت گيرد تا معلوم شود آيا به درمانهاي فعلي درد ناشي از اندومتريوز ارجحيت دارند يا خير؟
و recommendation دراين زمينه اين است كه اگرچه مطالعات كافي درزمينه مهاركننده هاي آروماتاز وجود ندارد بااين حال در زناني كه بعلت اندومتريوز ركتووازينال درد دارند واين درد به درمانهاي طبي يا جراحي مقاوم است ميتوان مهاركننده هاي آروماتاز راهم به ocp ، پروژستاژنها يا GnRH agonist ها افزود.

✅ واما درمورد مصرف آنالژزيكها در درمان درد ناشي از اندومتريوز :بااينكه NSAID ها خط اول درمان باليني درد ناشي از اندومتريوز هستند با اين حال مطالعات كافي درمورد آنها انجام نشده است. اما توصيه به مصرف اين داروها و ساير آنالژزيكها در درد ناشي از اندومتريوز شده است

خیابان شریعتی، بالاتر از ظفر،جنب بیمارستان ایرانمهر، کوچه میری، ساختمان پزشکان جهان مهر، واحد 8
22646535 - 22648990 - 22648991