✅ چك ليست لاپاروسكوپي اندومتريوز :
١) معاينه رحم وآدنكس ها
٢) پريتوئن ovarian fossa ، دوگلاس و فضاهاي پاراركتال
٣) ركتوم و سيگموييد
٤) آپانديس وسكوم
٥) ديافراگم

✅ واما recommendation ها درمورد لاپاروسكوپي اندومتريوز
١) پزشكان بايد براي تشخيص اندومتريوز از لاپاروسكوپي استفاده كنند. هرچند كه شواهدي وحود ندارد كه لاپاروسكوپي   با هيستولوژي منفي تشخيص بيماري را ثابت كند
٢) لاپاروسكوپي بايد با هيستولوژي باشد. وهيستولوژي مثبت تشخيص راتاييد ميكند اما هيستولوژي منفي تشخيص را رد نميكند.
٣) پزشكان بايد بافت جهت بررسي پاتولوژي از اندومتريوما و/ يا بيماري عمقي جهت ردكردن موارد نادر بدخيمي تهيه كنند.

خیابان شریعتی، بالاتر از ظفر،جنب بیمارستان ایرانمهر، کوچه میری، ساختمان پزشکان جهان مهر، واحد 8
22646535 - 22648990 - 22648991